پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

 شفافیت فرایندی____________________________________

 

پاسخگویی و مسئولیت پذیری_____________________________

تسلط بر فرایند______________________________________

زمان فرآیند_______________________________________

نظام مند بودن فرایند__________________________________

سازمان آتش نشانی