ادامه مطلب...

شهرداري مرودشت در نظر دارد  مستنداً به مصوبه شماره 611/ 20 / 2/ 1400  مورخ 02 / 12/ 1400 شوراي اسلامي شهر نسبت به فروش ز مين بر اساس قيمت كارشناسي رسمي دادگستري با مشخصات ذيل اقدام نمايد . متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد به سامانه تداركات دولت به نشاني www.setadiran.ir   مراجعه نمايند.

ادامه مطلب...

 

 ادامه مطلب...

ادامه مطلب...

«  آگهي مناقصه عمومي شماره ( 21- 1400 ) »

«  شماره فراخوان در سامانه ستاد  2000005602000036  »

ادامه مطلب...

«  آگهي  تجدید مناقصه عمومي شماره (22- 1400 ) »
«  شماره فراخوان در سامانه ستاد  2000005602000037  »

 ادامه مطلب...

 

«  آگهي  تجدید مناقصه عمومي شماره ( 20- 1400 ) »

«  شماره فراخوان در سامانه ستاد   2000005602000035   »

ادامه مطلب...

سازمان آتش نشانی